5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยที่เปลี่ยนชื่อ

         รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการเพื่อประกอบกิจการมุ่งเน้นความเป็นสาธ…