Monday, September 26th, 2022

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น

           ในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้พิการเยอะที่สุดในถึง 832,609 คน(ข้อมูลล่าสุด เดือนมีนาคม 64)  นอกจากนี้ยังมีผู้พิการประเภทออทิสติกโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 340 คนจึงทำให้ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึก โรงเรียน บ้านสงเคราะห์ สมาคมหรือชมรม ส่วนจะมีที่ไหนบ้างตามไปดูพร้อมกันกับ insidevariety.com เลย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

           เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี 2539 ซึ่งให้บริการการฟื้นฟูสำหรับเด็กพิการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ทางสายตา ร่างกาย สติปัญญา และออทิสติก โดยที่ผู้เข้าขอรับบริการจะต้องมีอายุ 2 ขวบ 7 เดือนขึ้นไป เรียกได้ว่าหากใครเป็นออทิสติกจุดเริ่มของการบำบัดและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นดังเดิม จะต้องมาที่นี่เป็นที่แรกเสมอ

 •          ที่ตั้ง  761 หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 •          ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

          ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักเรียนออทิสติกที่เข้าเรียนรวมกับเด็กปกติที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในปี 2555 ทางคณะศึกษาศาสตร์ มข. ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนสาธิตฯ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จนถึงปัจจุบัน

 •         ที่ตั้ง  123  ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 •         77ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ”
 •         เว็บไซต์ https://www.autistickku.com/th/

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม

               คนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่า “บ้านเติมเต็ม” ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2545 โดยที่นี่รับบริการการฟื้นสมรรถภาพบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้จัดการบ้านคนปัจจุบันคือ คุณแม่ผ่องศรี ศรีบุญลือ ซึ่งท่านได้อยู่ตั้งแต่บ้านเติมเต็มแรกก่อตั้งเลยก็ว่าได้

 •         ที่ตั้ง  123  ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 •         ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “บ้านเติมเต็ม”

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

               เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งในปี 2548 โดยใช้อาคารสำนักงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งในระยะแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการกลุ่มบุคคลออทิสติกที่มีพัฒนาการเกินกว่าที่จะฟื้นฟู ในช่วงอายุ 12 – 25 ปีขึ้นไป

 •              ที่ตั้ง  107 หมู่ 10  ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 •              ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น”
 •           เว็บไซต์ https://www.autistic-kk.go.th/index.php

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

          สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษา

 •              ที่ตั้ง  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เลขที่ 54  ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 •              ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น”

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น

            โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยอาจารย์สายชล สิงห์สุวรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนออทิสติกที่เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 •              ที่ตั้ง  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เลขที่ 9  ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 •              ช่องทางการติดต่อ เพจเฟซบุ๊ค “โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง”

             จังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทั้งเศรษฐกิจ การแพทย์ สาธารณูปโภค การศึกษา ในอันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย จึงไม่แปลกใจที่จังหวัดขอนแก่นจะมีหน่วยงานคอยช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มตั้งแต่แรกเริ่ม จนไปถึงบุคคลที่มีพัฒนาการเกินกว่าที่จะฟื้นฟูทางการแพทย์ที่จะเยียวยาในเรื่องความเป็นอยู่และส่งเสริมในการฝึกอาชีพ  รวมถึงเด็กออทิสติกที่ต้องเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะด้วยจำนวนคนพิการประเภทออทสิติกที่มีเยอะที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ทางจังหวัดไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นอื่น ๆ ของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่ทำให้อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

ปาน ธนพร หลายคนคงรู้จักกันดี รวมถึงผู้เขียนด้วย ถือได้ว่าเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อเพลงที่เกี่ยวกับผู้หญิง ส่วนเรื่องราวของ ปาน ธนพร เจ้าแม่แห่งเพลงแนว Opera soap จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามไปพร้อม ๆ กันได้เลย

ปาน ธนพร เจ้าแม่แห่งเพลงแนว Opera soap
ปาน ธนพร เจ้าแม่แห่งเพลงแนว Opera soap