Monday, September 26th, 2022

5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยที่เปลี่ยนชื่อ

         รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการเพื่อประกอบกิจการมุ่งเน้นความเป็นสาธารณะและกำไร เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจแทนรัฐบาล เพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมรายได้ให้กับรัฐ และควบคุมสินค้าอันตราย ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยมีหน่วยงานหลายแห่งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่น้อย แต่ก็มีหลายองค์กรแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด(มหาชน) เพื่อความคล่องตัว ส่วนจะมีหน่วยงานไหนบ้าง วันนี้ insidevariety.com ได้นำเสนอ  5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยที่เปลี่ยนชื่อ

         5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยที่เปลี่ยนชื่อ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

     เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการการสื่อสารโทรคมนาคม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกิดจากหน่วยงาน 2 ที่ควบกิจการ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ก่อตั้งเมื่อปี 2497  และได้เปลี่ยนชื่อเพื่อแปลงเป็นบริษัทจำกัด(มหาชน) เป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2545 และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปี 2548

        และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) ก่อตั้งเมื่อปี 2520 ดำเนินกิจการประเภทโทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ กิจการไปรษณีย์  ทั้งสองกิจการนี้ได้ควบรวมเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    

               เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการการสื่อสารโทรคมนาคม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่รับผิดชอบกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย ในอดีตได้ใช้ชื่อว่าไปรษณีย์โทรเลข ในปี 2428 ต่อมาในปี 2520ได้แยกตัวโดยมีชื่อว่า “ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ”  และในปี 2546 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทำให้ต้องมีการใช้ชื่อใหม่เป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    

               เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนและวิทยุโทรทัศน์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีจุดเริ่มต้นจาก บริษัทไทยโทรทัศน์ ในปี 2495 จากนโยบายของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เล็งเห็นถึงความาสำคัญของวิทยุและโทรทัศน์ แต่นานเข้ากับประสบปัญหาต่าง ๆ จึงต้องมีการก่อตั้ง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2520 และ รับโอนพนักงานบริษัทไทยโทรทัศน์เป็น พนักงานของ อสมท. ได้เปิดหน่วยงานเพิ่ม คือ สำนักข่าวไทย  ต่อมาในปี 2547 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    

               มีรากฐานที่เกิดจากการควบรวมกิจการจาก 2 องค์กร คือ องค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ชื่อว่า “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ในปี 2521 และโอนกิจการอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2522 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด(มหาชน) โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดำเนินกิจการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมถึงสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีกิจการในเครือมากที่สุดของไทย และเป็นหน่วยงานที่หลายคนอยากเข้าทำงาน

บริษัท ท่าอากายานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากายานไทย จำกัด (มหาชน)    

               มีจุดเริ่มต้นจากเดิมที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบัน) แต่เดิมเคยสังกัด กรมการบินพลเรือน(กองทัพอากาศ) แต่ด้วยการบริหารที่ไม่คล่องตัว ทำให้ไม่เกิดการพัฒนา  ดังนั้นจึงมีมติจากรัฐบาลในยุคนั้นให้จัดตั้งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 โดยรับโอนกิจการท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและพัฒนา และได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด(มหาชน) โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2527 มีการวางแผนรับโอนกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต จากกรมการบินพาณิชย์ และได้รับโอนกิจการทั้ง 3 สนามบินในปี 2531 โดยเรียงตามวันที่รับโอน

  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่  (รับโอนวันที่ 8 มีนาคม 2531)
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่  (รับโอนวันที่ 26 สิงหาคม 2531)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนวันที่ 8 ตุลาคม 2531)

           ในปี 2541 ได้รับโอนกิจการท่าอากาศยานเชียงราย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และในปี 2546 ได้เข้าบริหารกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยทางทอท.ได้เข้าไปบริหารท่าอากาศยานในสังกัดเพื่อพัฒนาอาคารและรับบสาธารณูปโภค

              ซึ่งหน่วยงานที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนเป็นองค์กรที่ทำรายได้และประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่ด้วยที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว จึงเป็นผลให้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ทั้งนี้อาจจะทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารและมีความทันสมัย

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

ไข่ เป็นวัตถุดิบแสนธรรมดาที่หาได้ทั่วไป ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ ว่าเมนูนี้มันสามารถรังสรรค์ความอร่อยในรูปแบบที่หลากหลายให้กับเราได้ บางคนอาจจะบอกว่าเบื่อไข่แล้ว เพราะกินทีไรก็มีแต่เมนูเดิม ๆ ถ้าใครที่มีความคิดนี้อยู่ ไม่ต้องห่วงไปเลยค่ะ

เพราะวันนี้เรามี 3 สูตรเด็ด เปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดา ให้ดูน่าทานมากขึ้น มาฝาก รับรองว่าทำตามแล้ว เมนูไข่ แบบเดิม จะหายวับออกไปจากสมองแน่นอน ส่วนจะมีสูตรไหนที่เพิ่มความน่าทานให้ไข่ได้บ้าง มาเข้าครัวทำไปพร้อม ๆ กันเลย

3 สูตรเด็ด เปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดา ให้ดูน่าทานมากขึ้น
3 สูตรเด็ด เปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดา ให้ดูน่าทานมากขึ้น